Suosikit
Palvelu

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa

Suomessa on oppivelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisuusikäisen on osallistuttava asuinkunnan järjestämään perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Halutessasi voit huoltajana ottaa vastuun lapsesi oppivelvollisuuden suorittamisesta. Tällöin sinun vastuullesi siirtyy lapsesi opetus ja oppimisen tukeminen.

Tietyt säädösten mahdollistamat joustot opiskelun järjestämisessä koskevat vain koulua käyviä. Kotiopetuksessa ei ole esimerkiksi mahdollista vapauttaa jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan aineen opiskelusta, sillä erityisen tuen päätös voidaan tehdä vain koulussa opiskeleville oppilaille. Oppimääriä ei voida myöskään yksilöllistää. Huoltajana sinä vastaat näin ollen siitä, että kotiopetuksessa oleva lapsesi opiskelee perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisin sisällöin ja tavoittein kaikissa oppiaineissa.

Asuinkunnan vastuulla on valvoa oppivelvollisuuden edistymistä. Kunnan määräämä ns. tutkiva opettaja seuraa, että lapsesi opiskelee opetussuunnitelmaan kirjattujen ikänsä mukaisen vuosiluokan tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Tutkiva opettaja antaa lukuvuoden päättyessä kirjallisen selostuksen oppivelvollisuuden edistymisestä. Kotiopetuksessa olevia oppilaita ei arvioida numeroin.

Mikäli huoltajana haluat, että lapsesi saa opinnoistaan perusopetuksen todistusta vastaavan todistuksen, on lapsen osallistuttava erityiseen tutkintoon. Tutkinnossa tutkiva opettaja yhdessä tarvittavien muiden opetusalan ammattihenkilöiden kanssa arvioi osaamisen tason suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Erityisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta kokonaan tai osittain.

Ehdot ja kriteerit

Huoltajana sinä vastaat opintojen järjestelemisestä, kuten opetuksesta ja tarvittavien oppimateriaalien ja –välineiden hankinnasta.

Toimintaohje

Mikäli haluat ilmoittaa lapsesi kotiopetukseen eli otat vastuun lapsesi oppivelvollisuuden suorittamisesta, toimi näin:

  1. Tee ilmoitus kotiopetukseen siirtymisestä Wilmassa. Vaihtoehtoisesti voit tehdä kirjallisen ilmoituksen Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon. Ilmoituksessa tulee ilmetä lapsen henkilötiedot, osoite sekä huoltajien tiedot.
  2. Saat päätöksen kotiopetuksesta kotiinne. Päätöksessä ohjeistetaan ottamaan yhteyttä tutkivaan opettajaan.
  3. Ota yhteyttä tutkivaan opettajaan sopiaksesi tapaamisesta. Tapaamisessa esittelet tutkivalle opettajalle oppiainekohtaisen suunnitelmasi siitä, kuinka aiot toteuttaa lapsesi oppivelvollisuuden etenemisen tulevan lukuvuoden aikana.
  4. Ota yhteyttä tutkivaan opettajaan hyvissä ajoin keväällä sopiaksesi arviointipalaverista. Arviointipalaverissa esittelette vuoden aikana tehdyt opinnot sekä niissä etenemisen. Tutkiva opettaja laatii kirjallisen selostuksen, josta ilmenee onko lapsesi saavuttanut opetussuunnitelman kirjatut kyseisen vuosiluokan tavoitteet.
  5. Mikäli haluat ilmoittaa lapsesi erityiseen tutkintoon, ota hyvissä ajoin yhteyttä tutkivaan opettajaan tai lähikoulun rehtoriin erityisen tutkinnon suorittamisesta sopiaksesi. Kunta määrittelee erityisen tutkinnon suorittamispäivämäärät.

Lapsellasi on oikeus osallistua opetukseen omassa lähikoulussaan. Ota yhteyttä lähikoulun rehtoriin ja tee kirjallinen ilmoitus Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon kotiopetuksen päättämisestä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki 628/1998 26§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=perusopetuslaki#L7P26