Suosikit
Palvelu

Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa

Lapsellasi on perusopetuksen oppilaana oikeus saada tukea oppimiseensa. Pyrkimyksenä on ensisijaisesti tarjota tukikeinoja, joiden avulla oppilaat voivat saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet. Tukikeinoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja eriyttäminen. Mikäli jonkun oppiaineen opiskelu on hyvin haasteellista, voidaan lapsellesi määrittää erityiset painoalueet. Tällöin opettaja määrittää oppimissuunnitelmassa oppiaineen keskeiset sisällöt, joihin opetus keskitetään.

Oppimäärä voidaan yksilöllistää siinä tapauksessa, jos oppilas ei suoriudu tukitoimienkaan avulla oppimäärästä hyväksytysti. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä lapsesi edellytysten mukaiseksi. Sillä voi olla vaikutusta jatko-opintoihin.

Lappeenrannan kaupungissa päätöksen oppimäärän yksilöllistämisestä tekee koulun rehtori erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Päätöstä edeltää erityisopettajan ja opettajan kokoama moniammatillisesti laadittu pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin oppiaineessa.

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti HOJKSissa. Jos lapsesi opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan.

Ehdot ja kriteerit

Oppimäärän yksilöllistäminen on mahdollista vain silloin, kun oppilas on erityisen tuen piirissä.

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Toimintaohje

Ota yhteyttä lapsesi opettajaan tai koulun erityisopettajaan kysyäksesi oppimäärän yksilöllistämisestä. Yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen tai perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628