Suosikit
Hanke

Logistiikan Vuoksi

Logo - Kainuun liitto logo

Toteutusaika

Alkaa 01.04.2023 ja päättyy 31.12.2024

Vaihe

4. Käynnissä

Vastuualue/yksikkö

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Elinvoimapalvelut

Yrityspalvelut

Rahoitusohjelma

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus

Budjetti

Kokonaiskustannukset: 168560,00 €

Kaupungin oma budjetti: 168560,00 €

Kaupungin rahoitusosuus: 11712,00 €

Hankkeen Tiivistelmä

Joensuun, Kuopion, Lappeenrannan, Savonlinnan ja Varkauden kaupungit sekä Metsä Group, Stora Enso ja UPM käynnistivät tammikuussa 2023 Logistiikan Vuoksi -hankeen valmistelun, jonka päätavoitteena on mahdollistaa sisävesikuljetusten häiriötön jatkuminen Vuoksen vesistöalueella ja kehittää alueen satamien toimintoja. Lappeenrannan kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut laajasti itäisen Suomen kaupunkien ja yritysten toimintaympäristöön ja logistiikkareittien toimintaan. Saimaan kanavan liikenteen lähes täydellinen loppuminen on pakottanut tavaroiden ja raaka-aineiden kuljetuksia uusille, kalliimmille ja kasvihuonepäästöiltään korkeammille logistiikkareiteille. Vaikutus on ollut erityisen voimakas metsäteollisuuden raakapuun hankinnalle ja kuljetuksille ja kysyntä Saimaan sisävesikuljetuksille on kasvussa. Metsäteollisuuden merkitys itäisen Suomen elinvoimaisuudelle on erittäin suuri, minkä vuoksi raaka-aineiden saatavuus ja kuljetukset tulee turvata. Sisävesikuljetusten rajoitteeksi on muodostunut satamien laituri- ja varastointikapasiteetti ja erityisesti laivakapasiteetin saatavuus sekä kaluston uudistamistarve. Moderni laivakalusto mahdollistaisi vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön sisävesikuljetuksissa sekä tiukkeneviin ympäristömääräyksiin vastaamisen. Laivakaluston rakentaminen Saimaan alueella edistäisi innovatiivisen laivateknologian kehittämistä sisävesi- ja talviliikennöintiolosuhteisiin. Laivanrakennustoiminnan käynnistämisellä Saimaan alueella olisi laajat aluetaloudelliset vaikutukset ja toteutuessaan se loisi uutta tuotannollista toimintaa ja työpaikkoja. Rahtiliikenteen kehittäminen ja laivanrakennusteollisuuden edistäminen Saimaan alueella edellyttää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Varustamoiden ja laivanrakennusteollisuuden kanssa yhteistyössä selvitetään alueelliset osaajatarpeet aloittain. Alusten miehistön koulutus ja pätevyystutkintojen suorittamismahdollisuus alueellisesti parantaa alushenkilöstön saatavuutta ja monipuolistaisi koulutustarjontaa. Hankkeessa kartoitetaan alueen koulutusorganisaatiot ja niiden kyvykkyydet tarvittavan koulutuksen järjestämiseen. Logistiikan Vuoksi -hanke edistää Vuoksen vesistöalueiden kaupunkien ja maakuntien sekä teollisuuden verkostomaista yhteistyötä ja parantaa alueen elinvoimaisuutta. Hankkeen tavoitteet: 1. Ajantasaisen kuvan muodostaminen Vuoksen vesistöalueen rahtiliikenteen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta, minkä pohjalta kehitetään toimiva liikennejärjestelmä vastaamaan alueen teollisuuden ja muiden lastia antavien yritysten tarpeita. Tavoitteena on turvata Saimaan sisävesiliikenteen tulevaisuuden toimintaedellytykset. 2. Satamien infrastruktuurin, palvelutarjonnan ja kilpailukyvyn parantaminen Vuoksen vesistöalueella. 3. Konkreettinen toteuttamissuunnitelma Saimaan laivakaluston uudistamiseen. 4. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen Saimaan alueella käsittäen alusten ajohenkilöstön ja laivojen rakentamis-, korjaus- ja huoltotoiminnot 5. Saimaan satamien yhteistoiminnan lisääminen