Suosikit
Palvelu

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Saat neuvontaa asumisterveyteen liittyvien haittojen selvittämiseksi ja poistamiseksi terveystarkastajalta.

Ensisijaisesti haittojen selvittäminen ja poistaminen kuuluu asuntosi ja/tai kiinteistösi omistajalle. Asukkailla on velvollisuus tiedottaa havaitsemistaan vioista, vaurioista ja muista asumista haittaavista olosuhteista asunnon ja/tai kiinteistön omistajalle. Kerros- ja rivitaloissa käytännön asioista vastaa isännöitsijä.

Jos terveyshaitan esiintyminen on mahdollinen eikä mahdollinen haitta tule poistetuksi ilman tarkastamista, voidaan asia ottaa vireille ympäristötoimeen.

Toimintaohje

Ole ensin yhteydessä kiinteistön omistajaan (isännöitsijään). Jos omistaja ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin tai ne eivät ole olleet riittäviä, voit ottaa yhteyttä terveystarkastajaan soittamalla tai sähköpostitse mahdollisten jatkotoimenpiteiden osalta. Tarvittaessa asia otetaan vireille terveydensuojeluviranomaiseen.

Terveystarkastaja on yhteydessä asunnon omistajaan tai isännöitsijään asian vireille tulon jälkeen. Heille varataan mahdollisuus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien vikojen tai vaurioiden poistamiseksi. Tarvittaessa tehdään asunnontarkastus, johon sekä asunnon omistajalla, isännöitsijällä että asukkaalla on mahdollisuus osallistua.

Asunnontarkastuksessa sisäilman laatua ja rakenteiden kuntoa arvioidaan lähinnä aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään erityisesti sisäilman laatuun, ilmanvaihdon riittävyyteen sekä rakenteissa näkyviin vaurioihin.

Tarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus toimitetaan asukkaalle, asunnon omistajalle ja isännöitsijälle sekä mahdolliselle haitan aiheuttajalle.

On huomattava, että terveyshaitan poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden valinta jää haitasta vastuussa olevan tehtäväksi. Kuitenkin toimenpiteiden on oltava sellaisia, että terveyshaitta tulee poistetuksi.

Asuntokauppoihin liittyvissä ongelmissa saat ohjeita myös kuluttajaneuvonnasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Ensimmäinen tarkastus on maksuton. Mahdolliset lisäselvitykset ja tutkimukset ovat maksullisia.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Asumisterveysasetus

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545

Terveydensuojelulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763