Suosikit
Palvelu

Esiopetus

Perusopetuslain mukaan lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lappeenrannan kaupunki järjestää maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille sekä koulunsa myöhemmin aloittaville lapsille. Esiopetuksessa noudatetaan Lappeenrannan koulujen toiminta-aikoja ja se on kestoltaan vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin 4 tuntia päivässä. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa. Osa päiväkotiryhmistä toimii koulun yhteydessä. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, maksu määräytyy hoidontarpeen mukaan.

Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Perusopetuslain mukainen esiopetus on koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Päätavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ja oppimisedellytysten parantaminen ennen kouluikää. Tavoitteena on rakentaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus, jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen.

Leikki, toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus monipuolisessa oppimisympäristössä ovat esiopetuksen menetelmiä. Avoin ja luonteva yhteistyö kotien kanssa on myös esiopetuksen onnistumisen edellytys.

Esiopetuksessa annetaan myös erityisvarhaiskasvatusta silloin, kun lapsi tarvitsee tavallista enemmän tukitoimia.

Lappeenranta on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun, jossa toteutetaan kaksivuotista esiopetusta. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja jatkuu toukokuun 2024 loppuun. Tarkoituksena on mm. kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita. Tavoitteena on saada tietoa kokeilun vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Toimintaohje

Ilmoita lapsesi esiopetukseen täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Jos lapsesi tarvitsee varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, hae sitä ilmoittautumisen yhteydessä. Varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon, tulojen ja palvelutarpeen mukainen asiakasmaksu. Esiopetusaika on maksuton.

Kuljetuksissa ja matkakustannusten korvauksissa noudatetaan samoja periaatteita kuin perusopetuksessa.

Lisätietoa saa varhaiskasvatusyksikön johtajalta ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628