Suosikit
Palvelu

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Lappeenrannan kaupunki laatii asemakaavan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaava osoittaa alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä.

Asemakaava esitetään kartalla ja siihen liittyy osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostus ja havainnekuva. Kaavahankkeita voit seurata Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Käynnissä oleviin kaavahankkeisiin voit vaikuttaa kaavan eri vaiheissa. Kaupunki ilmoittaa virallisilla kuulutuksilla niistä vaiheista, joissa voit vaikuttaa.

Aloitteen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta tekee maanomistaja. Kun asemakaavaa laaditaan, otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavat ja yleiskaavat sekä kaupungin strategia.

Ehdot ja kriteerit

Kaupunki ilmoittaa kaavan vireille tulosta kaupungin verkkosivuilla, lehtikuulutuksella, kirjeitse tai vuosittain julkaistavan kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaavan kuulutuksessa ilmoitetaan ajanjakso, milloin voit vaikuttaa kaavan sisältöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan kaavoituksen alkuvaiheessa. Siinä kerrotaan kaavanhankkeesta perustiedot (mitä suunnitellaan ja mihin), vuorovaikutusmenettelyt, vaikutusten arvioinnit, kaavaprosessin kulku ja aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Osalliset saavat tietoa miten he voivat osallistua kaavoituksen valmisteluun. Voit vaikuttaa myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Ennakkovaiheen kuulemisessa osallinen voi esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Osallisia voivat olla naapurit, maanomistajat tai he, joiden asumiseen tai työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Osoita kirjallinen mielipiteesi kaupungin kirjaamoon.

Ehdotusvaiheen nähtävillä olo kestää joko 14 tai 30 päivää. Kaupunki kuuluttaa käyttämässään ilmoituslehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutusaikana voit esittää täsmällisiä muutosehdotuksia (muistutuksia) kaavan sisältöön ja saada ne käsiteltäväksi. Osoita muistutuksesi kirjallisena kaupungin kirjaamoon.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohje

Kunta antaa ohjeet niille, jotka haluavat vaikuttaa asemakaavoitukseen.

Lappeenrannassa kaavahankkeiden tiedottamistapa valitaan asian laajuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tiedottaminen toteutetaan havainnollisesti ja selkeästi siten, että voit arvioida hankkeen merkitystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin, kaavakarttoihin ja kaavaselostuksiin voit tutustua Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä ja Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Kaupunki järjestää tarvittaessa kaavan valmistelun aikana yleisö- ja osallistumistilaisuuksia.

Jätä mielipiteesi kirjallisesti kaupungin kirjaamoon. Kaavapäätöksestä voit valittaa päätökseen liittyvän valitusosoituksen mukaisesti.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132