Suosikit
Palvelu

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Lappeenrannan ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen ohjaamiseen ranta-alueilla. Maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta. Kaupunki ohjaa ranta-asemakaavan prosessin kuten muissakin asemakaavoissa. Ranta-asemakaava sisältää kartan, selostuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaupunkikehityslautakunta, kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

Ranta-asemakaava huomioi luonnonsuojelun, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelun ja vesihuollon järjestämisen. Ranta-asemakaavassa annetaan yksityiskohtaiset määräykset loma-asutuksen ja alueen muun käytön järjestämisestä ranta-alueella. Ranta-asemakaavassa määritellään kortteleiden ja tonttien likimääräiset sijoitukset, rakennusoikeudet, käyttötarkoitukset sekä kulkuyhteydet alueella. Voit jättää mielipiteesi näistä asioista.

Ehdot ja kriteerit

Voit vaikuttaa kaavaluonnokseen kun kaavaluonnos on nähtävänä ja kaavaehdotukseen kun kaavaehdotus on nähtävänä. Jätä mielipiteesi kirjallisesti kaupungin kirjaamoon. Päätöksestä voit valittaa päätöksen julkipanon jälkeen valitusaikana.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohje

Voit vaikuttaa ranta-asemakaavaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koko kaavaprosessin ajan, ennakkovaiheen kuulemisessa, ehdotusvaiheen kuulemisessa tai kaavapäätöksestä valittamalla.

Jätä mielipiteesi kirjallisesti kaupungin kirjaamoon. Kaavapäätöksestä voit valittaa päätökseen liittyvän valitusosoituksen mukaisesti.

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132